MARS

TOURNOIS

MERCREDI 19 H tournoi de régularité

JEUDI 14 H  tournoi élèves

SAMEDI 14 H 15  tournoi Société Générale